Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty

1. INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA  NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY (MRK II)                                    

 

loga.jpg

     Naša MŠ je zapojená do národného projektu: "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" - európsky sociálny fond, operačný program - vzdelávanie. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky, dostali sme interaktívnu tabuľu, učebné a didaktické pomôcky v sume 13 000€. Projekt trvá 2 školské roky 2013/2014 a 2014/2015.

 

2. AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

     Ďalším je projekt pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" - európsky sociálny fond, skvalitnenie vybavenia škôl učebnými pomôckami (2013/20014). Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. Do MŠ bola dodaná digitálna technika - interaktívna tabuľa, projektor, softvér - v hodnote 1692,00€.

 

3. ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU 

   REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     Národný projekt, v rámci projektu, ktorý sa konal v dvoch kolách sme dostali v prvom kole v roku 2013/2014 set digitálnej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, tlačiareň, notebook) v hodnote 2916,00€ a v druhom kole v roku 2014/2015 set v hodnote 2916,00€.

 

4. PROJEKT ROP

    V roku 2009 prebehla v našej škole  komplexná rekonštrukcia vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Československej armády v Snine, spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu.

 

Obrázok            Obrázok

 

  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 199 124,35 €, z čoho nenávratný finančný príspevok EÚ bol vo výške 189 168,13 € (95 %) a príspevok mesta Snina 9 956,22 € (5 %).